Telemetry

Signal Quality
98%
(10:17)

100%

100%
(00:02)
Console Battery
5.8 V
(10:47)

5.8 V

5.8 V
(00:02)
Supply Voltage
4.5 V
(06:47)

4.5 V

4.5 V
(04:02)